Klauzula informacyjna

dot. ogłoszenia o rekrutacji ukazującego się w Internecie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1) administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w formularzu (kwestionariuszu osobowym) oraz dokumentach rekrutacyjnych jest spółka Viatec sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 1/5 (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470474, NIP: 9271933441, kapitał zakładowy 160.000,00 zł), dalej jako „My”;

2) podanie przez Ciebie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencję niepodania tych danych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji z Twoim udziałem;

3) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko podane przez Ciebie w aplikacji, zaś gdy wyrazisz na to odrębną zgodę – także w ewentualnych dalszych procesach rekrutacyjnych w ciągu […] miesięcy od dnia wyrażenia przez Ciebie takiej zgody (wówczas umieścimy Twoje dane w naszej bazie kandydatów do pracy, co pozwoli nam w przyszłości skorzystać z Twoich danych i skontaktować się z Tobą, jeśli będziemy poszukiwali osoby na inne/zbliżone stanowisko pracy).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych na ww. potrzeby odbywa się zatem na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W ograniczonym zakresie Twoje dane osobowe możemy także przetwarzać realizując nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), tj. w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń czy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa (np. w ramach stosowanego w naszej siedzibie monitoringu wizyjnego);

4) odbiorcami Twoich danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy udostępnić Twoje dane, są współpracujące z nami podmioty świadczące usługi rekrutacji lub pośrednictwa pracy, usługi prawne, usługi ochrony, dostawy rozwiązań teleinformatycznych;

5) Twoje dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

6) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę – także przez okres […] miesięcy od wyrażenia zgody na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy. Niezależnie od powyższego, Twoje dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

7) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (cofnięcie takie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Wszystkie wskazane prawa możesz zrealizować dostarczając nam pisemne żądanie lub kontaktując się z nami w tej sprawie mailowo pod adresem: rodo@viatec.pl (konieczna może okazać się Twoja identyfikacja, żebyśmy mieli pewność, że Ty to Ty).

Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8) obecnie nie planujemy przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji oraz przedkładanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez spółkę Viatec sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Niezależnie od powyższej zgody, jeśli jesteś zainteresowana/-y umieszczeniem Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy na okres 12 miesięcy (na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych przez nas w tym okresie), proszę o dopisanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji oraz przedkładanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez spółkę Viatec sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (w tym również na inne stanowiska pracy) w okresie […] miesięcy od dnia udzielenia niniejszej zgody.”