Klauzula informacyjna na potrzeby rekrutacji osób współpracujących ze Spółka
na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1) administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w formularzu (kwestionariuszu osobowym) oraz dokumentach rekrutacyjnych jest spółka Viatec sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce (adres: ul. Widok 13, 62-070 Dąbrówka), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000470474, kapitał zakładowy 160.000,00 zł; REGON: 081152623, NIP: 9271933441, dalej jako „My”;

2) podanie przez Ciebie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji z Twoim udziałem;

3) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, do którego się zgłosiłeś, zaś gdy wyrazisz na to odrębną zgodę – także w ewentualnych dalszych procesach rekrutacyjnych w ciągu 12 miesięcy od dnia wyrażenia przez Ciebie takiej zgody (wówczas umieścimy Twoje dane w naszej bazie kandydatów, co pozwoli nam w przyszłości skorzystać z Twoich danych i skontaktować się z Tobą, jeśli będziemy poszukiwali osoby o Twoich/zbliżonych kwalifikacjach czy doświadczeniu).

Przetwarzanie Twoich danych osobowych na ww. potrzeby związane jest z niezbędnością ich przetwarzania do podjęcia działań przed zawarciem przez nas umowy z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a częściowo także na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W ograniczonym zakresie Twoje dane osobowe możemy także przetwarzać realizując nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO), tj. w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń czy w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa i kontrolą dostępu;

4) odbiorcami Twoich danych osobowych, czyli podmiotami, którym możemy udostępnić Twoje dane, są współpracujące z nami podmioty świadczące usługi rekrutacji lub pośrednictwa pracy, usługi prawne, usługi ochrony, dostawy rozwiązań teleinformatycznych;

5) Twoje dane mogą być przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

6) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę – także przez okres 12 miesięcy od wyrażenia zgody na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy. Niezależnie od powyższego, Twoje dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;

7) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (cofnięcie takie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Wszystkie wskazane prawa możesz zrealizować dostarczając nam pisemne żądanie lub kontaktując się z nami w tej sprawie mailowo pod adresem: rodo@viatec.pl (konieczna może okazać się Twoja identyfikacja, żebyśmy mieli pewność, że Ty to Ty).

Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) i do tego organu można wnieść skargę na działania Administratora, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy obowiązujące przepisy;

8) obecnie nie planujemy przetwarzania Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym również w formie profilowania).

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji oraz przedkładanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez spółkę Viatec sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce (adres: ul. Widok 13, 62-070 Dąbrówka (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470474, NIP: 9271933441, kapitał zakładowy 160.000,00 zł, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Niezależnie od powyższej zgody, jeśli jesteś zainteresowana/-y umieszczeniem Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy na okres 12 miesięcy (na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych przez nas w tym okresie), prosimy o dopisanie poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji oraz przedkładanych przeze mnie dokumentach rekrutacyjnych przez spółkę Viatec sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na potrzeby przyszłych (innych) procesów rekrutacyjnych w okresie 12 miesięcy od dnia udzielenia niniejszej zgody.”


ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH OBJĘTYCH ZAKRESEM NINIEJSZEJ KORESPONDENCJI JEST VIATEC SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DĄBRÓWCE (ADRES: UL. WIDOK 13, 62-070 DĄBRÓWKA), WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000470474, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 160.000,00 ZŁ; REGON: 081152623, NIP: 9271933441. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ ZAKRES PRZYSŁUGUJĄCYCH PAŃSTWU PRAW ZOSTAŁ OKREŚLONY W POLITYCE PRYWATNOŚCI